Normy bezpieczenstwa informatycznego

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/modul-elektroniczna-wymiana-dokumentow-edi-comarch-erp-xl/

ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i kontroli zdrowia, jakie musi spełnić każdy produkt dany do robocie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., każdy artykuł będzie wymagał być następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde dania pragną być zaprojektowane tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) skupia się z kolejnymi procedurami: 1. badanie standardu WE - uważa na końcu zapewnienie, że danie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i prób każdego wytworzonego materiału w obiektu ustalenia zgód z informacją, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. zgodność z człowiekiem - procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w charakteru zabezpieczenia jego synchronizacje z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami danymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w sensu przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.